REGULAMIN

Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług firmy NAPISAC.PL jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Zlecenia realizowane są przez firmę według pierwotnych wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.
2. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez Serwis mogą stanowić jedynie pomoc, materiał wyjściowy przy samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej/zaliczeniowej. Serwis Napisac.pl niesie wyłącznie pomoc dydaktyczną/naukową w zakresie pisania prac pisemnych. Uczeń/student zobowiązuje się do samodzielnej realizacji pracy.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego. Napisac.pl nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są pomocne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.

§ 2. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA

1. Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:
• określenie tematu pomocy lub zagadnień tematycznych oraz charakteru pracy,
• ustalenie terminu realizacji zleconych prac/pracy,
• podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji pracy.
2. Przyjmowanie usług w ramach zapytania realizowane są poprzez zamieszczony na stronie Serwisu formularz wyceny, jak i bezpośrednio wysłany email na adres firmy biuro@napisac.pl. Biuro firmy jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.
3. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.

4. Informacje/wytyczne  przesłane przez zleceniodawce w trakcie realizacji zlecenia/po dokonanych ustaleniach nie zostaną uwzględnione.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po wpływie na konto firmy ustalonej pomiędzy Stronami kwoty (jest możliwość płatności ratalnej).
2. Jeśli po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia lub w regulowaniu opłaty za II transzę (dłuższa niż 2 dni), powoduje to wstrzymanie realizacji dalszej części pracy i finalizację zlecenia w dobrowolnym, dostępnym przez firmę terminie. W tych okolicznościach termin realizacji zlecenia pierwotnie ustalony, tudzież uwzględniony w zawartej umowie o wykonanie dzieła ulega nieważności. Zleceniodawca jest zobowiązany do zachowania płynności w kwestii wpłat zobowiązań.

3. Firma Napisac.pl wystawia rachunek/fakture za każdą usługę.
4. Dokonanie kolejnej wpłaty równoznaczne jest z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.
5. Odbiór oraz przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zamawiającego odbywa się za pomocą  poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.
6. Serwis przesyła wynik zleconych prac drogą elektroniczną. Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
7. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę o wykonanie dzieła w formie pisemnej.

8. Firma Napisac.pl realizuje materiał, który stanowi opracowanie/pomoc naukową/dydaktyczną. Materiał realizowany przez firmę jest tworzony w oparciu o źródła internetowe, książki, czasopisma i inne możliwe do pozyskania pozycje.

9. Jeżeli zleceniodawca nie przedstawił konkretnych, precyzyjnych i szczegółowych wytycznych dotyczących pracy (aspektu merytorycznego - przekroju pracy), a decyduje się powierzyć realizację zlecenia firmie Napisac.pl, jednoznacznie wyraża zgodę i rozumie, że materiał zostanie zrealizowany w sposób subiektywny, co nie może budzić w dalszym etapie kontrowersji w kwestii wyglądu i kształtu pracy.

10. Wpłata na rachunek firmowy ustalonej wartości (całości środków, tudzież  transzy) jest równoznaczna z bezwzględną decyzją podjęcia współpracy z firmą Napisac.pl. Wpłacone środki na podstawie wystawionego rachunku/faktury zostają rozliczone ze Skarbem Państwa. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości odstąpienia od umowy (wyjątkiem są prace rozliczane w transzach). Firma Napisac.pl przystępuję bezzwłocznie do realizacji określonej partii materiału według przedstawionych i ustalonych pierwotnie wytycznych. W przypadku prac opłacanych w transzach, zleceniodawca ma możliwość automatycznego odstąpienia od umowy po ukończeniu przez firmę Napisac.pl określonego etapu (np. zrealizowania 50 % pracy  w przypadku płatności w dwóch transzach).  

§ 4. CENA

1. Całkowity koszt realizacji prac jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.
2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje: • Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.
• Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania na życzenie Klienta: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.

§ 5. REKLAMACJE

1. Serwis Napisac.pl  uwzględnia wszelkie korekty dodatkowo płatne. Firma nie realizuje bezpłatnie korekt. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez firmę mogą stanowić jedynie pomoc, materiał wyjściowy przy  pisaniu pracy dyplomowej/zaliczeniowej. Serwis Napisac.pl niesie wyłącznie pomoc dydaktyczną w zakresie pisania prac pisemnych

2. Każde zlecenie realizowane jest na podstawie przedstawionych wytycznych. Nowe informacje/uwagi przesłane w trakcie toku, realizacji materiału w kwestii naniesienia pewnych zmian/przebudowania pracy/zmiany koncepcji będą traktowane jako oddzielne zlecenie i ponownie wycenione przez firmę.

3. Zleceniodawca posiada 7 dni (od dnia przesłania materiału na skrzynkę mailową) na zweryfikowanie przesłanej pracy pod względem poprawności merytorycznej i technicznej w nawiązaniu do pierwotnych ustaleń i wytycznych. Brak odpowiedzi/roszczeń we wskazanym terminie oznacza automatycznie zaakceptowanie przesłanego materiału.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opracowania realizowane przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
4. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

GODZINY PRACY BIURA

PON. - PT. 8 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel. 790 - 666 - 794


NIP 8792694688
REGON 368189021

 

Obsługa klienta i profesjonalny nieustający kontakt to podstawa sukcesu oraz zadowolenia obu stron. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby być ciągle do Państwa dyspozycji.