REGULAMIN

Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług redakcji NAPISAC.PL jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Zlecenia realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.
2. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez Serwis mogą stanowić jedynie pomoc, materiał wyjściowy przy samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej/zaliczeniowej. Serwis Napisac.pl niesie wyłącznie pomoc dydaktyczną w zakresie pisania prac pisemnych. Uczeń/student zobowiązuje się do samodzielnej realizacji pracy.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego.

§ 2. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA

1. Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:
• określenie tematu pomocy lub zagadnień tematycznych oraz charakteru pracy,
• ustalenie terminu realizacji zleconych prac,
• podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji pracy.
2. Przyjmowanie usług w ramach zapytania realizowane są poprzez zamieszczony na stronie Serwisu formularz wyceny.
3. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po wpływie na konto Serwisu ustalonej pomiędzy Stronami kwoty (jest możliwość płatności ratalnej).
2. Szczegółowa realizacja pracy oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami Stron określonymi na początku przyjmowanego zlecenia, najczęściej z uwzględnieniem etapowości prac.
3. Jeśli po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia lub w regulowaniu opłat za poszczególne części, powoduje to wstrzymanie realizacji dalszej części prac i wyznaczenie nowego terminu wykonania usługi przez Serwis.
4. Dokonanie kolejnej wpłaty równoznaczne jest z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.
5. Odbiór oraz przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zamawiającego odbywa się za pomocą  poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.
6. Serwis przesyła wynik zleconych prac drogą elektroniczną. Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
7. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę o wykonanie dzieła w formie pisemnej.

§ 4. CENA

1. Całkowity koszt realizacji prac jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.
2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje: • Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.
• Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania na życzenie Klienta: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.
• Edycja tekstu zgodnie ze standardowymi założeniami lub indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego.

 

§ 5. REKLAMACJE

1.Serwis Napisac.pl od dnia 16 kwietnia 2018 r. uwzględnia korekty, które są dodatkowo płatne. Firma nie realizuje bezpłatnie korekt.

Wszystkie zlecenia przyjęte do dnia 16 kwietnia realizowane są na podstawie poprzedniej polityki firmy, czyli:

1.Serwis Napisac.pl uwzględnia jedną bezpłatną poprawkę w terminie 2 tyg. od zdania i przesłania pracy na adres zleceniodawcy. Poprawka nie dotyczy przebudowy pracy, lecz naniesienia zmian o charakterze stylistycznym, interpunkcyjnym i ortograficznym.
2. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które:   
• obejmują dopisanie nowego tekstu, nie ustalonego wcześniej, który zwiększa zakres pracy Serwisu.   
• Zmiana planu oraz fundamentalnych założeń pracy, które powodują usunięcie znacznej części pracy i/lub dopisanie w jej miejsce nowego tekstu.   
3. Drobne poprawki i reklamacje w tekście wykonywane są przez Serwis w możliwie najszybszym terminie od dostarczenia wszelkich uwag i materiałów.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opracowania realizowane przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
4. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

GODZINY PRACY BIURA

PON. - PT. 8 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel. 790 - 666 - 794


NIP 8792694688
REGON 368189021

 

Obsługa klienta i profesjonalny nieustający kontakt to podstawa sukcesu oraz zadowolenia obu stron. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby być ciągle do Państwa dyspozycji.